Profesor MUDr. Michal Mego, DrSc. sa stal čestným občanom mesta Štúrovo

ŠTÚROVO 30. jún 2018 – Primátor mesta Eugen Szabó a Mestské zastupiteľstvo mesta Štúrovo udelili 9. júna 2018 Profesorovi MUDr. Michalovi Megovi, DrSc. ocenenie „ČESTNÝ OBČAN MESTA ŠTÚROVO“ za výnimočné zásluhy vo vedeckej činnosti a za prínos jeho vedeckej práce v oblasti výskumu a liečby rakoviny.
profesor mudr michal mego drsc sa stal cestnym obcanom mesta sturovo 2 20180630 1506529066

Profesor Michal Mego pochádza zo Štúrova. Narodil sa 18. marca 1977. Tu, v našom meste, prežil so svojou rodinou – s rodičmi a sestrou viac ako dve desaťročia.
Už na základnej škole prejavil výnimočný záujem o biológiu a v rámci biologickej olympiády sa venoval „výskumu“ nášho najväčšieho pavúka strehúňa škvrnitého, ktorého najsevernejší výskyt v Európe je práve v oblasti Štúrova. Po skončení základnej školy sa rozhodol študovať na Gymnáziu v Štúrove, ktoré ukončil v roku 1995. Aj tu vynikal výbornými študijnými výsledkami. V mysli sa mi jasne vybavuje jeho hĺbavý pohľad „mladého vedátora“, z ktorého som na našich hodinách fyziky už vtedy cítila jeho vedecké ambície.
K medicíne ho ťahalo už od malička, aj vďaka rodičom. O inom povolaní ani veľmi neuvažoval. Takže v rokoch 1995 až 2001 študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave a zároveň pracoval ako študentská vedecká sila v Ústave experimentálnej onkológie(ÚEO) Slovenskej akadémie vied (SAV). V rokoch 2001 až 2007 bol lekárom Internej kliniky Národného onkologického ústavu (NOÚ) v Bratislave.
Po absolvovaní doktorandského štúdia v Ústave experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied a na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského na tému „Možnosti uplatnenia probiotík v onkológii“ v roku 2006, pôsobil v rokoch 2007 až 2011 ako odborný asistent na II. Onkologickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a v Národnom onkologickom ústave.
Od roku 2010 je vedúcim Jednotky translačného výskumu II. Onkologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, od roku 2011 začal pôsobiť ako docent onkológie a od roku 2017 je prednostom II. Onkologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu.
profesor mudr michal mego drsc sa stal cestnym obcanom mesta sturovo 1 20180630 1166016044
V roku 2017 mu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska udelil vedecko – pedagogický titul „Profesor“ v odbore Onkológia. V súčasnosti je najmladším profesorom na Slovensku.
V januári roku 2018 ho minister zdravotníctva Slovenskej republiky vymenoval do funkcie hlavného odborníka pre klinickú onkológiu v rámci Slovenskej republiky.
V priebehu rokov 2004 až 2009 sa zúčastnil mnohých zahraničných odborných stáží a študijných pobytov. Absolvoval postgraduálne štúdium klinického výskumu na Viedenskej škole klinického výskumu a Lekárskej viedenskej univerzite, ktoré ukončil v roku 2007 získaním Diplomu klinického výskumu. V roku 2007 absolvoval aj odbornú stáž na Jednotke translačného výskumu v Barcelone v Španielsku. V rokoch 2008 až 2009 absolvoval študijný pobyt v Onkologickom centre MD Anderson – na Texaskej Univerzite v Houstone v Spojených štátoch amerických, kde v roku 2014 aj pôsobil ako hosťujúci profesor.        
Za svoju prácu získal mnohé ocenenia: Krištáľové krídlo v oblasti Medicína a veda za rok 2016, Cenu ministra školstva SR za vedu a techniku za rok 2011, Cenu Americkej spoločnosti pre výskum rakoviny v roku 2009, Cenu Medzinárodnej ligy proti rakovine a Americkej onkologickej spoločnosti v roku 2008, Cenu Európskej onkologickej Spoločnosti v roku 2006, Cenu primátora Bratislavy 2015.
Je tiež autorom piatich patentových návrhov z rôznych oblastí medicíny, ako aj autorom a spoluautorom viac ako 290 publikácií – z nich viac ako 50 je karentovaných publikácií. Okrem toho sa aktívne venuje prednášateľskej činnosti.    
Profesor Michal Mego je človek, a bol aj ako študent veľmi skromný, nesmierne pracovitý a cieľavedomý. Významné medzinárodné ocenenia a úspechy sú výsledkom jeho neúnavnej húževnatej práce, ktorá je nielen jeho profesiou, ale aj životným poslaním – pomáhať ľuďom, ktorí trpia zákerným ochorením.
Svojím doterajším životným dielom a postojmi preukazuje morálny príklad a spoločenské uznanie.
Obyvatelia mesta Štúrovo si vysoko vážia a oceňujú činnosť profesora Michala Megu a vyjadrujú hlboké uznanie a úprimné poďakovanie za jeho prácu v prospech ľudstva.  
   
———-
 
Professzor Michal Mego Párkányból származik. 1977. március 18-án született. Több, mint két évtizeden keresztül élt városunkban családjával – szüleivel és nővérével.
Már az alapiskolában különleges érdeklődést mutatott a biológia iránt és a biológiai olimpiász keretén belül „kutatásokat” végzett a szongáriai cséplőpókon, mely a legnagyobb pókunk és legészakibb előfordulási helye Európában éppen Párkány térsége.  Az alapiskola elvégzése után tanulmányait a Párkányi Gimnáziumban folytatta, melyet 1995-ben fejezett be. Itt is kiemelkedő tanulmányi eredményeket ért el. Gondolataimban világosan megjelenik a „fiatal tudós” tűnődő tekintete, amelyből már a fizika óráinkon kiolvastam „tudósi” ambícióit.
profesor mudr michal mego drsc sa stal cestnym obcanom mesta sturovo 3 20180630 2050834162
Szüleinek köszönhetően a medicinához már kiskorától vonzódott. Más pályáról nem is nagyon gondolkozott. 1995 és 2001 között a Pozsonyi Comenius Egyetem Orvostudományi Karán végezte tanulmányait és egyidejűleg, mint hallgatói tudományos munkatárs a Szlovák Tudományos Akadémia Kísérleti Onkológiai Intézetében tevékenykedett. 2001-től 2007-ig a Pozsonyi Nemzeti Onkológiai Intézet orvosaként dolgozott. A „Probiotikumok alkalmazásának lehetősége az onkológiában” témával foglakozó doktoranduszi tanulmányait a Szlovák Tudományos Akadémia Kísérleti Onkológiai Intézetében és a Comenius Egyetem Orvostudományi Karán végezte 2006-ban, majd 2007 és 2011 közötti időszakban a Comenius Egyetem Orvostudományi Kara és a Nemzeti Onkológiai Intézet II. sz. Onkológiai Klinikáján adjunktusi munkakört töltött be.
profesor mudr michal mego drsc sa stal cestnym obcanom mesta sturovo 5 20180630 1408865521
2010 óta irányítja a Comenius Egyetem Orvostudományi Kara II. sz. Onkológiai Klinikája Transzlációs Kutatási Egységét, 2011-től egyetemi docens és 2017-től a Comenius Egyetem Orvostudományi Kara és a Nemzeti Onkológiai Intézet II. sz. Onkológiai Klinikájának vezetője.
2017-ben Szlovákia köztársasági elnöke Andrej Kiska egyetemi professzorrá nevezte ki.  Jelenleg ő Szlovákia legfiatalabb professzora.
2018 januárjában a Szlovák Köztársaság egészségügyi minisztere klinikai onkológia szaktanácsadóvá nevezte ki.
2004 és 2009 között több külföldi szakmai gyakorlaton és tanulmányúton vett részt. A Bécsi Klinikai Kutatás Iskolában és a Bécsi Orvostudományi Egyetemen klinikai kutatás témában posztgraduális képzésben részesült és klinikai kutatóként diplomázott 2007-ben. Ugyanebben az évben Spanyolországban a barcelonai Transzlációs Kutatási Intézetben szakmai gyakorlatot teljesített.  2008-ban és 2009-ben tanulmányúton vett részt az amerikai egyesült államokbeli Houstonban a Texasi Egyetem Anderson Onkológiai Központjában, ahol 2014-ben vendégelőadóként is tevékenykedett.
Munkájáért több kitüntetésben részesült: 2016-ban orvostudomány kategóriában elnyerte a Kristályszárny díjat. 2011-ben a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Miniszterének Tudomány és Technika Díját vehette át. 2009-ben az Amerikai Rákkutató Társaság Díját kapta. 2008-ban a Nemzetközi Rákellenes Liga Díjával és az Amerikai Onkológiai Társaság Díjával tüntették ki. 2006-ban az Európai Onkológiai Társaság Díját vehette át.  2015-ben Pozsony Város Polgármesterének Díját kapta.
Szerzője az orvostudomány különféle területét érintő öt szabadalmaztatott javaslatnak. Szerzője és társszerzője több mint kétszázkilencven publikációnak, amelyből több mint ötven karentált publikáció és aktív előadói tevékenységet folytat.
Michal Mego professzor nagyon szerény, rendkívül dolgos és céltudatos ember, és ilyen volt diákkorában is.  A jelentős nemzetközi elismerések és sikerek fáradhatatlan és kitartó munkájának köszönhetők, amely nemcsak a hivatása, hanem az életküldetése is – segíteni az alattomos betegségben szenvedő embereken.  
Az eddigi életművével és hozzáállásával példamutatásról és társadalmi elismerésről tesz tanúbizonyságot.
profesor mudr michal mego drsc sa stal cestnym obcanom mesta sturovo 4 20180630 1612675029
Párkány város lakosai nagyra értékelik és elismerik professzor Michal Mego munkásságát és kifejezik mélységes elismerésüket és őszinte köszönetüket az emberiség érdekében végzett munkájáért.
 
PaedDr. Kornélia Slabáková

Related Posts

Ad Widget

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Facebook
RSS
Follow by Email