Predstavujeme vám: Spoločnosť slovensko-maďarského priateľstva (SSMP) v Štúrove Szlovák Magyar Baráti Társaság Párkány

ŠTÚROVO 3. január 2017 – Spoločnosť slovensko-maďarského priateľstva (SSMP) v Štúrove vznikla v roku 1996. Zakladajúci členovia a následne zvolení spolupresedovia boli p. Jozef Slabák a p. Alajos Csicsay.
ssmp-2016 4 20161229 1590474623

SSMP v tom čase veľmi cieľavedome, aktívne a po čase sa ukázalo, že aj veľmi efektívne, presadzovala potrebu znovuvybudovania mosta medzi Štúrovom a Ostrihomom, z ktorého, po jeho zničení koncom II. svetovej vojny, na dlhé desaťročia zostalo iba torzo. Hlavnou myšlienkou a hnacím motorom pre členov SSMP bolo, že most má predsa spájať a nie rozdeľovať!
 
Toto niekoľkoročné neúnavné úsilie bolo úspešne zavŕšené 11. októbra 2001. V tento deň bol  Most Márie Valérie uvedený do prevádzky a stal sa symbolom pokojného spolunažívania, spolupráce a vzájomného porozumenia nielen medzi dvoma mestami Štúrovo a Ostrihom, ale aj medzi dvoma národmi a štátmi.   ssmp-2016 3 20161229 1115715560
Po niekoľkých rokoch (asi v r. 2004-2005) sa dvaja zakladajúci členovia a spolupresedovia vzdali svojej funkcie. Za nových spolupredsedov boli zvolení Kornélia Slabáková a Juraj Gajdošík. Zmena nastala aj v zložení výboru SSMP.
Výbor SSMP organizuje každoročne pre členov, pre obyvateľov Štúrova a okolia, ako aj Ostrihomu, rôzne kultúrne a spoločenské podujatia. Na tieto podujatia sú pozývaní hostia, napr. spisovatelia, hudobníci a ďalší takí aktéri spoločenského života zo Slovenska a z Maďarska, ktorí svojou činnosťou spájajú a ideovo stmeľujú naše dva susedné národy, alebo ktorých tvorba sa týka oboch národov. Pritom vždy dbáme na to, aby boli podujatia  slovensko – maďarské. Hlavným cieľom týchto podujatí je, aby sme prispeli ku vzájomnému kultúrnemu obohacovaniu sa a tak aj ku vzájomnej tolerancii, k pokojnému spolunažívaniu a porozumeniu medzi národmi. A – aby sme si vážili jeden druhého!  
 
Hneď od začiatku pôsobenia zohral novozvolený výbor a členovia SSMP kľúčovú úlohu pri zakladaní pamätnej izby Alexandra Rudnayho – ostrihomského arcibiskupa,  v obci Krušovce. V tejto obci Alexander Rudnay pôsobil asi 12-15 rokov a zachoval sa aj dom, v ktorom vtedy žil.
ssmp-2016 8 20161229 1649139808
Počas niekoľkých rokov prebiehala veľmi intenzívna spolupráca a výmenné návštevy členov SSMP s predstaviteľmi obce Krušovce – so starostom a ďalšími zamestnancami, ako aj s vtedajším vedúcim katedry slovakistiky na Univerzite Pétera Pázmánya v Piliscsabe – profesorom Käffer Istvánom, ďalej s profesorom Tiborom Žilkom z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a ďalšími.
                                                                                                                                                                    1
Všetci menovaní napomáhali pri zabezpečovaní významných dokumentov, nevyhnutných pre zriadenie pamätnej izby. Zorganizovali sme niekoľko pracovných stretnutí v Štúrove, Ostrihome, Krušovciach a tiež v Piliscsabe (HU). Tieto stretnutia boli veľmi priateľské a zároveň sa stali praktickým dôkazom toho, že skutočne môže vzniknúť dobrá a zmysluplná spolupráca medzi národmi. Účastníci stretnutí boli zapálení pre spoločný cieľ – založenie pamätnej izby.
 
Niekoľkoročná intenzívna a veľmi úspešná spolupráca napokon viedla k založeniu pamätnej izby Alexandra Rudnayho v Krušovciach v roku 2005. Obec tým získala ďalšiu významnú pamätihodnosť, ktorá prispieva k jej atraktivite.
Od roku 2011, keď sme si pripomínali 10. výročie obnovy Mosta Márie Valérie, organizuje výbor SSMP každoročne Spomienkovú slávnosť z príležitosti výročia mosta.
Už niekoľko rokov sa výbor SSMP pravidelne zúčastňuje spomienkovej slávnosti sv. Thomasa Becketa v Ostrihome, ktorá sa koná vždy začiatkom januára.  
 
Činnosť výboru a súhrn podujatí organizovaných výborom SSMP od r. 2007:       
V roku 2007 (16.11.2007) sa v meste Štúrovo uskutočnila významná Ministerská návšteva, počas ktorej sa členovia výboru SSMP v Štúrove stretli s vtedajším ministrom zahraničných vecí SR – Jánom Kubišom a vtedajšou ministerkou zahraničných vecí Maďarska (vtedy Maďarskej republiky) Göncz Kingou.
Veľmi sympatické bolo to, že záujem o stretnutie so SSMP prišiel zo strany ministrov. Stretnutie, ktoré sa uskutočnilo v Hoteli St. Florián v Štúrove, bolo  veľmi príjemné, priateľské, a naši hostia – ministri sa živo zaujímali o činnosť SSMP. Zároveň vyjadrili uznanie, vďaku a potešenie z toho, že takáto organizácia, ktorej hlavným cieľom je podporovanie vzájomného porozumenia, tolerancie a spolupráce, vyvíja svoju činnosť na národnostne zmiešanom území.
 
ssmp-2016 9 20161229 1794878909
 
V roku 2008  zorganizoval výbor SSMP pre slovenských a maďarských študentov Gymnázia – Gimnázia v Štúrove exkurziu do obce Krušovce. Navštívili sme pamätnú izbu Alexandra Rudnayho – ostrihomského arcibiskupa, oboznámili sa s históriou obce a s jej aktuálnym životom.
V roku 2009 zorganizoval výbor SSMP pre členov  exkurziu na Univerzitu Pétera Pázmánya v Piliscsabe, ktorá je významným vzdelávacím centrom v Maďarsku. Študujú tu aj študenti zo SR a zároveň maďarskí študenti študujúci slovenský jazyk. Budova univerzity je významným a z hľadiska architektúry jedinečným dielom renomovaného maďarského architekta Makoveca.         
V roku  2011, presne 11. októbra, zorganizoval výbor SSMP pre svojich členov, občanov Štúrova a pozvaných hostí Spomienkovú slávnosť k 10. výročiu obnovy mosta Márie Valérie v Štúrove. Presne v tento deň bol most odovzdaný do prevádzky a užívania. Odvtedy takúto Spomienkovú slávnosť organizuje výbor SSMP každý rok a teší sa obľube a priazni  obyvateľov nielen zo Štúrova, ale aj z Ostrihomu.
Jedným z pozvaných hostí bol vtedy aj István Habodász – vtedy verejnosti dobre známy recitátor, účinkujúci v TV programe Česko-Slovensko má talent. Ako slovenský občan maďarskej národnosti zaujal verejnosť svojím výnimočným recitátorským prejavom, keď recitoval slovenské básne. Toto svoje umenie predviedol aj členom SSMP. Ďalším hosťom bola vtedy doktorandka Klaudia Körtvélyesi z Komárna, ktorá s veľkým záujmom sledovala činnosť SSMP v Štúrove a získané poznatky zahrnula do svojej diplomovej práce. Túto aj osobne prezentovala členom SSMP.
V roku 2012 bol na Spomienkovú slávnosť k 11. výročiu obnovy mosta Márie Valérie – 18. októbra pozvaný pán Tóth Sándor – básnik a prekladateľ , žijúci v Maďarsku a slečna Rab Henrietta – herečka. Tóth Sándor predniesol svoje maďarské preklady básní slovenského básnika M. Rúfusa, ale zároveň recitoval Rúfusove slovenské básne. Herečka Rab Henrietta nám predstavila svoje herecké umenie a pôsobenie v komárňanskom Jókaiho divadle.
ssmp-2016 2 20161229 1664318619
V decembri 2012 zorganizoval výbor SSMP besedu o knihe, ktorá opisuje život mons. Ladislava Buriána, držiteľa ocenenia PRO URBE mesta Štúrovo. Autorom je Alajos Csicsay. „Náš Lacibácsi“´bol dlhoročným a veľmi aktívnym členom SSMP a zároveň symbolom tolerancie , úcty a porozumenia medzi národmi. Opustil nás v r.2014, vo veku 92 rokov a odvtedy nám všetkým veľmi chýba.
ssmp-2016 5 20161229 1789889388
V roku 2013 inicioval výbor SSMP zhotovenie pamätnej tabule pre významného štúrovčana Ernesta Zahovaya – hudobného skladateľa a klaviristu, z príležitosti 100.-ho výročia jeho narodenia. Mesto Štúrovo ako aj primátor mesta podporili tento projekt morálne aj finančne.
Následne dňa 8. júna 2013 zorganizoval výbor SSMP významné podujatie: Slávnostné odhalenie pamätnej tabule Ernesta Zahovaya – hudobného skladateľa a klaviristu. Táto pamätná tabuľa je osadená priamo na budove v centre pešej zóny, v ktorej E. Z. skutočne pôsobil a hrával. Je samozrejmé, že pamätná tabuľa je dvojjazyčná, slovensko-maďarská.
V októbri 2013 zorganizoval výbor SSMP Spomienkovú slávnosť k 12. výročiu obnovy mosta Márie Valérie dňa 24. októbra. Pozvanie prijali aj vedy aktuálni strážcovia mosta – gitarista Peter Luha a výtvarníčka, maliarka a animátorka Lucia Černeková. Po slávnosti boli účastníci pozvaní na besedu s nimi, ktorá sa konala v kine Danubius. Obaja tam predstavili svoje umenie – Peter Luha zahral slovenské a aj jeho vlastné skladby a maďarský čardáš, Lucia prezentovala ako vlastnú tvorbu animované filmy na tému EÚ.
Ďalším pozvaným hosťom bol štúrovčan Vércse Miklós, ktorý prítomným predstavil svoju autorskú publikáciu Štúrovo na pohľadniciach.
ssmp-2016 7 20161229 1965700313
V roku 2014 sa Spomienková slávnosť k 13. Výročiu obnovy mosta uskutočnila 16. októbra. Po slávnosti boli prítomní pozvaní na besedu s pozvaným hosťom – Imrich Fuhl -novinár, redaktor, básnik, fotograf a verejný činiteľ z Mlynkov ( slov. obec v Maďarsku). Pán Imrich Fuhl je veľmi zaujímavá osobnosť, ktorá je svojou činnosťou, svojimi postojmi a zmýšľaním pekným príkladom vzájomného pokojného spolužitia Slovákov a Maďarov.  
 
ssmp-2016 6 20161229 1622156944
 
V roku 2015, v septembri boli starostom obce Krušovce pozvaní spolupredsedovia  SSMP K. Slabáková a J. Gajdošík, predseda Spolku Alexandra Rudnayho J. Németh a ďalší hostia na oslavy 10. výročia založenia pamätnej izby A. Rudnayho. Bolo veľmi pekné vidieť to, že pamätná izba stále „žije“, bola doplnená ďalšími dokumentmi a teší sa veľkému záujmu návštevníkov.
26. septembra  zorganizoval výbor SSMP Spomienkovú slávnosť k 14. výročiu obnovy mosta Márie Valérie. Táto slávnosť bola súčasťou Mestských dní mosta.  
(Potom sa v réžii SSMP nekonalo žiadne podujatie, keďže poobede bol v MsKS Podunajský folklórny festival. Ten sa mal pôvodne konať na pešej zóne, ale bol presunutý do MsKS z dôvodu nepriaznivého počasia. Všetkých účastníkov spomienkovej slávnosti na moste sme pozvali na tento festival.)
 
 V roku 2016 zorganizoval výbor SSMP pre členov a pozvaných hostí dve významné podujatia:
V apríli 2016 sa uskutočnila beseda so zakladateľom Občianskeho združenia „Bratislavské rožky“ – pán Papp Sándor, ktorý veľmi zaujímavo a podnetne prezentoval toto OZ a hovoril o jeho programe a činnosti.
vyrocna schodza ssmp 2016 2 20160414 1767574273
Okrem toho, zakladajúci člen SSMP Jozef Slabák prezentoval vlastnú publikáciu „Nemes János – neobyčajný životný príbeh jedného z niekdajších, ale už zabudnutých Parkančanov“.  Tejto prezentácie sa zúčastnil aj žijúci potomok Nemesa Jánosa, ktorý vyjadril autorovi úctivú vďaku za vytvorenie publikácie, samozrejme v slovenskom aj maďarskom jazyku. Prítomným členom a hosťom bola táto vzácna historická publikácia darovaná.
Druhé významné podujatie sa konalo 11. októbra 2016 – Spomienková slávnosť pri príležitosti 15. výročia mosta Márie Valérie.
15 vyrocie obnovy mosta marie valerie 4 20161013 1803005591
Pamätné vence na moste položili za SSMP jej spolupredsedovia Kornélia Slabáková a Juraj Gajdošík, primátor mesta Štúrovo Eugen Szabó a predseda Spolku Alexandra Rudnayho v Ostrihome. Po spomienkovej slávnosti sa v kine Danubius konala prezentácia Spomienkovej publikácie k 15. výročiu mosta Márie Valérie a k 20. výročiu založenia SSMP v Štúrove. Autorom publikácie je zakladajúci člen SSMP v Štúrove p. Jozef Slabák. Jej vydanie finančne podporilo mesto Štúrovo a je vydaná v slovenskom ako aj v maďarskom jazyku. Prítomným členom a hosťom bola publikácia aj venovaná.
Táto publikácia oboznamuje čitateľa s tým, akú významnú úlohu zohrala SSMP v Štúrove pri presadzovaní potreby obnovy mosta Márie Valérie. Obsahuje súhrn tých najvýznamnejších dokumentov o komunikácii (osobnej aj písomnej) spolupredsedov SSMP s politikmi na najvyššej úrovni, ministrami zahraničních vecí, poslancami NR SR a ďalšími  predstaviteľmi spoločenského života.
Toto niekoľkoročné úsilie bolo úspešne zavŕšené dňa 11. Októbra 2001. V tento deň sa Most Márie Valérie medzi Štúrovom a Ostrihomo „narodil“ a bol uvedený do prevádzky.   ssmp-2016 1 20161229 1514134400
Spomienková slávnosť k výročiu Mosta Márie Valérie prebieha nasledovne: Začína sa priamo na moste Márie Valérie v Štúrove. Po krátkom ceremoniáli – privítanie a slávnostné príhovory, sa zhromaždenie pešo presúva po moste ku jeho stredu – ku hranici SR a Maďarska. Tu predsedovia výboru SSMP a pozvaní hostia aj z Ostrihomu ozdobia zábradlie mosta pamätnými vencami, ktoré symbolizujú vzájomnú spoluprácu a vzájomné  „premostenie“, ktoré nám dlhé desaťročia nebolo umožnené. Podujatie je podporované mestom Štúrovo.
Vďaka unikátnemu umeleckému projektu Bridge guard, ktorý prebieha v Štúrove od znovuzrodenia mosta, sú ako hostia pozývaní aktuálni strážcovia mosta.       
Keďže tohoto projektu sa zúčastňujú umelci z celého sveta, informácie o moste, o Štúrove a okolí sa šíria na veľké vzdialenosti.
 
PaedDr. Kornélia Slabáková,  spolupredsedkyňa SSMP 
Ad Widget

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Facebook
RSS
Follow by Email