Primátor mesta Štúrovo informuje

ŠTÚROVO 8. marec 2017 – Na tlačovej konferenciu 6. marca 2017 informoval primátor mesta Štúrovo, Eugen Szabó, že mesto Štúrovo zaslalo na Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR stanovisko, ktorým odmieta navrhovanú zmenu navrhovanej činnosti „Materiálové zhodnocovanie odpadových plastov Štúrovo“, spoločnosti Vašo Invest, s.r.o.. O tomto odmietnutí rozhodlo na svojom mimoriadnom zasadnutí 1. marca 2017, Mestské zastupiteľstvo v Štúrove.
tlacova konferencia 632017 1 20170308 1709938179

 
Informoval tiež o tom, že na MŽP SR bolo 28. februára prerokované aj odmietavé stanovisko mesta Štúrovo k zámeru navrhovanej činnosti „Stredisko recyklácie odpadov inovatívnymi metódami“ H.C. LOGISTIC, s.r.o.. Mesto má zatiaľ k dispozícii iba pracovnú verziu tohto materiálu, ktorý by mal obsahovať podmienky, ktoré by mal navrhovateľ splniť do ďalšieho kola posudzovania.
 
Okrem toho informoval primátor, že sa vzdal funkcie predsedu a člena predstavenstva OOCR PODUNAJSKO, ako aj o okolnostiach ktoré ho k tomuto kroku viedli.
 

Tlačová správa primátora mesta Štúrovo o vzdaní sa funkcie člena a predsedu predstavenstva OOCR PODUNAJSKO

Oblastná organizácia cestovného ruchu PODUNAJSKO (v ďalšom OOCR PODUNAJSKO) vznikla v zmysle zákona  č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu, na základe vzájomnej dohody siedmych samospráv a štyroch podnikateľských subjektov v novembri 2015. Cieľom založenia organizácie bolo zabezpečiť jednotný marketing a propagáciu regiónu PODUNAJSKO  s dôrazom na udržateľnosť a ďalší rozvoj cestovného ruchu, ako aj získavanie  dotácií zo štátneho rozpočtu na rozvoj regionálneho cestovného ruchu.  Považoval som to za dobrú myšlienku a preto som založenie OOCR plne podporoval.

Počas štrnásťmesačnej spolupráce sa však členovia viackrát nezhodli v názoroch, čo  už takmer brzdilo efektívne fungovanie organizácie. OOCR PODUNAJSKO zahŕňa v sebe pomerne veľké územie s rozdielnou charakteristikou a výkonnosťou v oblasti turizmu, čo sťažuje a komplikuje činnosť organizácie.

Po analyzovaní situácie som navrhol mestskému zastupiteľstvu schváliť zrušenie členstva mesta Štúrovo v OOCR PODUNAJSKO a zvážiť založenie vlastnej OOCR pre užší región. Mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí dňa 14. 2. 2017 odročilo hlasovanie o vystúpení z OOCR PODUNAJSKO a požiadalo výkonného riaditeľa o vypracovanie správy o činnosti organizácie na ďalšie riadne (aprílové) zasadnutie.

Keďže vo viacerých otázkach fungovania OOCR  mám odlišné názory od ostatných členov, rozhodol  som sa rezignovať z postu predsedu predstavenstva a člena predstavenstva OOCR PODUNAJSKO. Dňa 24. februára 2017 valné zhromaždenie OOCR PODUNAJSKO prijalo moje rozhodnutie a zvolilo nového predsedu predstavenstva a člena predstavenstva.

Do aprílového zasadnutia mestského zastupiteľstva Mesto Štúrovo určite ostáva členom OOCR PODUNAJSKO spolu s ďalšími desiatimi členmi, ktorými sú: Komárno, Iža, Patince, Kravany nad Dunajom, Moča, Mužla, VADAŠ, s.r.o. Štúrovo, WELLNESS, s.r.o. Patince, Kúpele Patince, s.r.o., DREAM spol. s.r.o. Komárno. V budúcnosti nevylučujem ďalšiu spoluprácu s OOCR PODUNAJSKO.

V Štúrove, dňa 7. 3. 2017
Ing. Eugen Szabó – primátor mesta

 

 
Marta Mesárošová, Štúrovčan.sk

Related Posts

Ad Widget

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Facebook
RSS
Follow by Email