Od januára 2016 začíname triediť odpad aj v rodinných domoch

ŠTÚROVO 17. január 2016 – Mesto Štúrovo plánuje od nového roka zaviesť nový systém triedenia odpadov. Doteraz bol systém triedenia vytvorený iba v okolí bytových domov, ale mesto považuje za dôležité, aby sa vytvorila táto možnosť aj pre obyvateľov rodinných domov. Zabezpečiť to chce predovšetkým distribúciou vriec na triedený odpad, pretože táto metóda sa ukázala ako najlepšia a pre občanov aj najpohodlnejšia.
kalendar 1 20160117 1031580841

Vrecia si obyvatelia mohli prevziať oproti podpisu v dňoch 14. až 23. decembra, kedy boli distribuované priamo do domácností každý deň  od 8 do 12 hod. Prevzatím možno poveriť aj susedov. Ak niekto nebol v danom termíne zastihnutý, vrecia si môže prevziať na Oddelení komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy MsÚ v budove Pri colnici č. 2.
Balíček obsahuje 6 vriec na odpad z umelých hmôt, 2 vriec na kovové obaly (vyčistené konzervy a iné plechové obaly) a 2 vrecia na čisté viacvrstvové a tradičné papierové obaly.
Zberový kalendár triedeného odpadu, platný na celý rok, bude publikovaný aj v najbližšom čísle mesačníka Štúrovo a okolie. V prípade, ak dôjde z technických alebo iných príčin k zmene termínu, budú obyvatelia informovaní prostredníctvom internetovej stránky mesta.
kalendar 2 20160117 1211383269


Mesto Štúrovo žiada vážených občanov, aby neukladali vedľa zberných nádob:
– drobný stavebný odpad, vznikajúci z bežných udržiavacích prác (sú to hlavne v malom množstve zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a podobne),
– objemný odpad, ktorý sa svojou veľkosťou nezmestí do používanej nádoby na zmesový odpad (je to hlavne nábytok, staré okná, dvere, nádoby  a podobne)
gastanova ulica 1 20160117 1378242155 gastanova ulica 2 20160117 1795805775

Zároveň upozorňujeme vážených občanov, že v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Štúrovo č. 19/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi je zakázané vykladať drobný stavebný odpad a objemný odpad na stanovištia zberných nádob.

Pôvodca drobného stavebného odpadu je povinný v zmysle tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta odovzdať drobný stavebný odpad  v množstve:
– do 1 m3 pre jednu domácnosť v areáli spoločnosti Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo a.s., Komenského 18, 943 01 Štúrovo,
– nad 1 m3 pre jednu domácnosť na skládke odpadov Ekoreal s.r.o. Nána na vlastné náklady.
jesenskeho ulica - ostrovcek c5 1 20160117 1661544413 jesenskeho ulica - ostrovcek c5 2 20160117 1572741592

Pôvodca objemného odpadu je povinný v zmysle tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta odovzdať objemný odpad v areáli spoločnosti Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo a.s., Komenského 18, 943 01 Štúrovo.

 
Okrem toho mesto zabezpečuje v zmysle zákona o odpadoch odvoz odpadu  pre pôvodcov objemného odpadu najmenej 2-krát za rok, v mesiacoch apríl a október. O termínoch zberu objemného odpadu a o mieste pristavenia veľkoobjemových  kontajnerov mesto vopred informuje pôvodcov odpadu.
petofiho ulica 1 20160117 1290312789 petofiho ulica 2 20160117 1030631604

Od 1. januára 2016 mesto už nebude naďalej zabezpečovať zber uvedených odpadov vyložených na stanovištiach zberných nádob.

 
Zdroj: MsÚ Štúrovo

Related Posts

Ad Widget

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Facebook
RSS
Follow by Email